Aurelius Augustinus - Dioneth

Augustinus
13 nov 354 – 28 aug 410

Augustinus werd geboren in Thagaste (tegenwoordig Souk Ahras) op 13 november 354. Hij overleed in Hippo op 28 augustus in 410.
Augustinus was de zoon van Berberse ouders, Patricius en zijn vrome moeder Monnica. In 376 woonde hij in Carthago en was hij leraar in de retorica. Vanaf 376 was Augustinus ongeveer 10 jaar lid van de gemeenschap van de manicheeërs. In het neoplatonisme, m.n. bij Plotinus vond hij een beter antwoord op de vraag waar het kwaad vandaan kwam, totdat hij in Milaan de bisschop Ambrosius hoorde preken. Deze nam zijn intellectuele bezwaren tegen de Bijbel weg.

in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot retor aan het hof in Milaan werd benoemd. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom. Hij werd samen met zijn zoon Adeodatus (van God gegeven) met Pasen in 387 door de bisschop van Milaan: Ambrosius, gedoopt. Hierna besloot hij om samen met zijn moeder, zoon en vrienden terug te keren naar zijn geboorteplaats in Africa. Ze moesten in Ostia wachten voor ze die oversteek naar Afrika konden maken. En daar in Ostia kreeg zijn moeder een visioen en overleed.

Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met Bijbelstudie te hebben beziggehouden, werd Augustinus in 391 tot priester gewijd en in 395 tot mede-bisschop. Van 396 tot zijn dood in 430 was hij bisschop van de Kerk van Hippo Regius. Augustinus beschreef zijn bekering op een zeer ingrijpende wijze in zijn autobiografische Belijdenissen. Teerwijl hij in de tuin was, gevolgd door zijn vriend, hoorde hij een kinderstem zeggen Neem en lees. Maar de meest bekende uitspraak in het eerste boek van zijn Confessiones is wel Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U. 

Augustinus heeft een grote en blijvende invloed gehad in de eeuwen na hem. Hij is van blijvende betekenis voor allen na hem tot in deze eeuw. En zijn denkbeelden en gedachten hebben ook zeker de Reformatoren Maarten Luther en Johannes Calvijn beïnvloed.